Представяне по теми

 • Главна

  Този обучителен курс е разработен в рамките на проект Leaders In Teach, финансиран по Програма Еразъм+. Организации от сферите на обученията и новите технологии от различни европейски държави обединиха усилия, за да създадат обучително съдържание и среда, подходящи за всеки преподавател, желаещ да подобри дигиталните си компетентности.

  • Курсът е разработен с цел да насърчи самостоятелното учене.
  • Всеки модул е разделен на обучителни части, позволяващи запознаване с основните концепции на всяка отделна тема. В края на всеки модул можете да попълните самооценъчен въпросник, за да определите придобитите знания.
  • Използвайки подхода на учене чрез преживяване, в края на всеки модул ще имате възможност да приложите придобитите знания и умения чрез работа върху реален сценарий.

  • Преглеждане
  • Преглеждане
  • Преглеждане Make attempts: 1 Получаване на оценка
  • Преглеждане
 • МОДУЛ 1. Дигитални педагогически компетентности в сферата на продължаващото професионално образование и обучение

  Добре дошли 4 Модул 1 "Дигитални педагогически компетентности в сферата на продължаващото професионално образование и обучение". Този модул се състои от 6 части. По-долу можете да се запознаете с обучителните материали във всяка част, както и с допълнителните ресурси и въпросници за оценка.
  Част1.  Какво е дигитална компетентност?
  Част2. Ниво на компетентност, което трябва да бъде постигнато.
  Част3. Какво са дигитална и педагогическа компетентност?
  Част4. Дигитални области на компетентност на обучители в Продължаващо професионално образование и обучение (ПОО).  • Преглеждане
  • Преглеждане
 • МОДУЛ 2. Дигитални технологии и дигитални педагогически подходи за по-всеобхватни програми за продължаващо професионално образование и обучение.  Добре дошли в Модул 2 "Дигитални технологии и дигитални педагогически подходи за по-всеобхватни програми за продължаващо професионално образование и обучение". Този модул се състои от 5 части. По-долу можете да се запознаете с обучителните материали във всяка част, както и с допълнителните ресурси и въпросници за оценка.

  Част 1. Какви възможности предлага дигиталната педагогика?
  Част 2. Какви са предизвикателствата на дигиталната педагогика?
  Част 3. Опитно ниво на дигиталната педагогика
  Част 4. Подход, ориентиран към обучаемия
  Част 5. Да действаме!  • Преглеждане
 • МОДУЛ 3. Иновативни отворени образователни подходи в продължаващото професионално образование и обучение.

  Добре дошли в Модул 3 "Иновативни отворени образователни подходи в продължаващото професионално образование и обучение". Този модул се състои от 6 части. По-долу можете да се запознаете с обучителните материали във всяка част, както и с допълнителните ресурси и въпросници за оценка.

  Част 1. Дигитализация и иновативност в продължаващото професионално образование и обучение

  Част 2. Какво представлява отворената педагогика?

  Част 3. Елементи на отворената педагогика

  Част 4. Ангажиране и подкрепа на обучаеми в отворената педагогика

  Част 5. Избор и създаване на дигитални материали

  Част 6. Включване на обучаемите в създаването на дигитални материали


  • Преглеждане
 • МОДУЛ 4. Дигитални инструменти и стратегии в подкрепа на иновативните подходи на промотиране на отворените обучителни ресурси в дигиталната ера.


  Добре дошли в Модул 4 "Дигитални инструменти и стратегии в подкрепа на иновативните подходи на промотиране на отворените обучителни реусрси в дигиталната ера". Този модул се състои от 5 части. По-долу можете да се запознаете с обучителните материали във всяка част, както и с допълнителните ресурси и въпросници за оценка.

  Част 1. Дигитални инструменти в образованието
  Част 2. Дигитални инструменти в отвореното и иновативно образование
  Част 3. Списък с инструменти и описания
  Част 4. Как да ги прилагате и интегрирате
  Част 5. Прилагане на дигитални инструменти и ресурси: интелектуални права и лицензи

  • Преглеждане
 • МОДУЛ 5. Иновативни инструменти и подходи за повишаване на мотивацията на обучаемите чрез стратегии на дигиталната педагогика.

  Добре дошли в Модул 5 "Иновативни инструменти и подходи за повишаване на мотивацията на обучаемите чрез стратегии на дигиталната педагогика". Този модул се състои от 6 части. По-долу можете да се запознаете с обучителните материали във всяка част, както и с допълнителните ресурси и въпросници за оценка.

  Част 1. Мотивацията в образованието

  Част 2. Инструменти за мотивация

  Част 3. Архетипите на Карл Юнг и дигиталното разказване на истории

  Част 4. Седемте елемента на дигиталното разказване на истории

  Част 5. Безплатни инструменти за неправителствени организации и обучители

  Част 6. Създаване на дигитална история


  • Преглеждане
 • НАБОР ОТ РЕСУРСИ